Thau sâu

MÃ SP TÊN SP

KÍCH THƯỚC

TS 200 Thau sâu 2T Ø  20  x  7cm
TS 240 Thau sâu 2T4 Ø  24  x  8cm
TS 280 Thau sâu 2T8 Ø 28  x  10cm
TS 320 Thau sâu 3T2 Ø 32  x  11cm
TS 360 Thau sâu 3T6 Ø 36  x  12cm
TS 400 Thau sâu 4T Ø 40  x  13cm
TS 450 Thau sâu 4T5 Ø 45  x  15cm
TS 500 Thau sâu 5T Ø 50  x  16cm
TS 550 Thau sâu 5T5

Ø 55  x  20cm

TS 600 Thau sâu 6T Ø 60  x  21cm