Thau sâu

  MÃ SP TÊN SP

  KÍCH THƯỚC

  TS 200 Thau sâu 2T Ø  20  x  7cm
  TS 240 Thau sâu 2T4 Ø  24  x  8cm
  TS 280 Thau sâu 2T8 Ø 28  x  10cm
  TS 320 Thau sâu 3T2 Ø 32  x  11cm
  TS 360 Thau sâu 3T6 Ø 36  x  12cm
  TS 400 Thau sâu 4T Ø 40  x  13cm
  TS 450 Thau sâu 4T5 Ø 45  x  15cm
  TS 500 Thau sâu 5T Ø 50  x  16cm
  TS 550 Thau sâu 5T5

  Ø 55  x  20cm

  TS 600 Thau sâu 6T Ø 60  x  21cm